HYMN ENSHIN

regulamin treningów

Regulamin uczestnictwa w treningach

 

 Enshin Karate organizowanych przez Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy

 

 

 

 1. Postanowienia ogólne.

 

§ 1.

 

 1. Regulamin uczestnictwa w treningach enshin karate zwany dalej "Regulaminem", obowiązuje wszystkich członków zrzeszonych w Mazowieckim Uczniowskim Klubie Sportowym, zwanym dalej „UKS”.2. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich członków oraz osoby należące do UKS, a w tym m.in.: uczestników zajęć rekreacyjnych lub sportowych, organizatorów zajęć, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy.

 

 

 

II. Warunki przyjęcia na treningi.                              

 

§ 2.

 

Kandydat do uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych lub sportowych enshin karate, zwanych dalej „treningami”, zgłasza instruktorowi chęć swojego udziału w treningach określonej grupy wiekowej.

 

§ 3.

 

 1. Kandydat do uczestnictwa w treningach, zwany dalej „kandydatem” zostaje zapisany na listę kandydatów.  Rodzaj grupy dostosowany jest do wieku, stażu członkowskiego i poziomu zaawansowania kandydata.

 

§ 4.

 

Kandydat zostaje poinformowany o warunkach organizacyjno-finansowych uczestnictwa w treningach oraz o rodzaju i charakterze treningów enshin karate.

 

§ 5.

 

 1. Na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych kandydat zostaje poinformowany przez prowadzącego treningi zwanego dalej „instruktorem” o treści Regulaminu, organizacji zajęć oraz o prawach i obowiązkach uczestnika treningów. Zostaje szczegółowo zapoznany z obowiązującymi regułami i zasadami organizacyjnymi, szkoleniowymi i dyscyplinarnymi obowiązującymi na treningach enshin karate oraz o przysługujących mu prawach i obowiązkach określonych w statucie, regulaminach i zarządzeniach UKS. Otrzymuje do wypełnienia deklarację członkowską MUKS. Statut, regulaminy i zarządzenia UKS są dostępne dla wszystkich zainteresowanych u instruktora prowadzącego treningi, w siedzibie organizatora oraz w Biurze Zarządu UKS w godzinach ich działalności.                                                

§ 6.

 1. Kandydat składa deklaracje członkowską UKS za pośrednictwem instruktora, prowadzącego treningi. 2. Deklaracje muszą być dokładnie i czytelnie wypełnione i podpisanie przez kandydata. 3. W przypadku, kiedy kandydat jest niepełnoletni, deklaracje musi podpisać jeden z rodziców lub opiekun prawny kandydata. 4. Kandydat wpłaca za pośrednictwem instruktora, roczną składkę uczestnika zajęć na rzecz UKS zwaną dalej „składką”. 5. Kandydat do udziału w treningach grup zaawansowanych i wyczynowych Enshin Karate dołącza kartę zdrowia sportowca lub orzeczenie medyczne wydane przez lekarza sportowego, potwierdzające jego dobry stan zdrowia i dopuszczające go do treningów specjalistycznych oraz zawodów sportowych. 6.Uczestnik treningów grup zaawansowanych i wyczynowych, zobowiązany jest do udziału w okresowych badaniach lekarskich i uaktualniania karty zdrowia sportowca w przychodni medycyny sportowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 7.

 

Kandydat zostaje dopuszczony przez instruktora do uczestnictwa w treningach po spełnieniu wymagań określonych w paragrafach §3 do §6, §8, §10 i §11 lub §12 tego Regulaminu i od momentu dopuszczenia zostaje uczestnikiem treningów.

 

§ 8.

 

Uczestnik treningów zwany dalej „uczestnikiem” jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków przez UKS.        

 

§ 9.

 

Uczestnik powinien być dodatkowo ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia z tytułu udziału w zagranicznych: zawodach sportowych, seminariach szkoleniowych, egzaminach mistrzowskich lub obozach sportowo-szkoleniowych.                                                                            

 

§ 10.

 

Uczestnik jest zobowiązany do uiszczania składek/opłat za udział w treningach w trybie, terminach i wysokości określonych przez UKS.

 

 

 

III. Strój treningowy i ochraniacze 

 

§ 11.

 

Uczestnik treningów grup początkujących, zobowiązany jest do posiadania czystego i schludnego sportowego stroju (dres, getry, podkoszulek bawełniany lub karate-GI), klapek, ręcznika i osobistych środków czystości.

 

§ 12.

 

Uczestnik treningów grup średniozaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, zobowiązany jest do posiadania czystego i kompletnego stroju do ćwiczeń karate-GI, klapek, ręcznika i osobistych środków czystości.

 

§ 13.

 

 1. Na kimono karateki mogą być naszyte tylko trzy emblematy: na lewej piersi znak graficzny karate Enshin,  na lewym ramieniu emblemat okrągły Enshin, na plecach Enshin Karate,.  Wszelkie inne znaki są niedozwolone. Emblematy, o których mowa w ust.1 są zastrzeżonymi znakami towarowymi.

 

§ 14.

 

 1. Pas karate-GI wolno nosić tylko zgodny z nadanym stopniem. Oficjalny wykaz stopni i pasów oraz wymagania szkoleniowo-egzaminacyjne, znajdują się w ogólnodostępnym Informatorze Enshin Karate, będącym załącznikiem tego Regulaminu.

 

§ 15.

 

Noszenie na treningu biżuterii i ozdób jest zabronione.

 

§ 16.

 

Uczestnik treningów w grupach średniozaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych jest zobowiązany do zaopatrzenia się w komplet osobistych ochraniaczy oraz ich posiadania i używania w czasie treningów.

 

§ 17.

 

W skład obowiązkowego kompletu osobistych ochraniaczy wchodzą: dwa ochraniacze na stopę i goleń, dwa napięstniki, wkładka do ust chroniąca zęby, w przypadku chłopców i mężczyzn - ochraniacz na genitalia czyli „suspensorium”, a w przypadku dziewcząt i kobiet ochraniacz na klatkę piersiową czyli „hogo”.

 

 

 

IV. Warunki udziału w ćwiczeniach z partnerem i walce sparingowej                                 

 

§ 18.

 

 1. Uczestnik treningów grup średniozaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, który ukończył 14 lat, musi być świadomy ryzyka, wynikającego z brania udziału w ćwiczeniach z partnerem lub kontaktowych walkach sparingowych. 2. Uczestnik treningów grup średniozaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, który ukończył 14 lat musi znać reguły, zasady i przepisy odnoszące się do ćwiczeń oraz walki sparingowej zwanej dalej „sparingiem”.

 

§ 19.

 

Każdy uczestnik treningów grup średniozaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, który ukończył 14 lat, bierze dobrowolnie udział w ćwiczeniach z innym partnerem lub w sparingu.

 

§ 20.

 

Każdy uczestnik zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z prowadzeniem ćwiczeń z partnerem.

 

§ 21.

 

W przypadku podjęcia decyzji przez uczestnika treningu grupy średniozaawansowanej, zaawansowanej lub wyczynowej, który ukończył 14 lat, o udziale w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu, ponosi on pełne ryzyko odniesienia urazu (kontuzji) w przypadku naruszenia postanowień tego Regulaminu lub umyślnego, przypadkowego, normalnego, nienormalnego zastosowania danej techniki karate przez siebie lub partnera i w pełni zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec UKS, sędziów, trenerów, instruktorów, członków.

 

§ 22.

 

 1. Na wezwanie instruktora do ubrania ochraniaczy, każdy uczestnik treningu ma obowiązek ubrać komplet ochraniaczy.2. Warunkiem przystąpienia do ćwiczenia z partnerem jest posiadanie kompletu osobistych ochraniaczy. 3. W przypadku braku posiadania kompletu osobistych ochraniaczy, lub braku jednej z jego części, uczestnik jest zobowiązany zgłosić ten fakt instruktorowi i ćwiczyć indywidualnie.4. Za rozmiar ochraniaczy, ich stan techniczny, niekompletność oraz czystość odpowiedzialność ponosi ich użytkownik.                             

 

§ 23.

 

 1. Warunkiem przystąpienia do sparingów przez uczestnika, który ukończył 14 lat, jest dodatkowe posiadanie przez niego kasku ochronnego na głowę.2. Uczestnik treningu grup średniozaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, na polecenie instruktora ma obowiązek ubrać na głowę kask ochronny do udziału w sparingu.3. W przypadku odmowy ubrania kasku na głowę, uczestnik nie może zostać dopuszczony do udziału w sparingu.4. Kaski ochronne na głowę powinny znajdować się w dyspozycji instruktora.                                                      

 

§ 24.

 

Każdy uczestnik treningów grup średniozaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, może odmówić udziału w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu.

 

 § 25.

 

Każdy uczestnik treningów grup średniozaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych może w dowolnym momencie przerwać ćwiczenie z partnerem lub sparing.

 

§ 26.

 

 1. W przypadku złego samopoczucia, odniesienia urazu, kontuzji uczestnik treningu powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości. Instruktor ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy uczestnikowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.2. W przypadku bolesnych dolegliwości, odczuwanych po wyjściu z treningu, jego uczestnik powinien pilnie zgłosić się do lekarza. Powinien też pilnie poinformować instruktora o tym fakcie, celem uzyskania pomocy i sporządzenia stosownego protokołu.                              

 

   V. Etykieta Dojo

 

§ 27.

 

 1. 1.      Etykieta „Dojo” (miejsca treningu) jest zbiorem zasad, regulujących zachowanie się uczestnika w miejscu treningu karate i poza nim. Zawiera przysięgę, zasady etyczne oraz ceremoniał, charakterystyczny dla treningów karate.2 .Uczestnik treningu jest zobowiązany do przestrzegania etykiety Dojo.3. Wejście do Dojo - to nie tylko wejście do budynku, ale także wejście do miejsca, gdzie obowiązuje dyscyplina i idea doskonalenia się w aspekcie psychicznym i fizycznym.4. Wchodząc do Dojo należy wykonać ukłon w pozycji stojącej, ( nogi połączone są piętami, wyprostowane dłonie przy udach, pochylamy głowę w milczeniu).5. Następnie należy pozdrowić będących w środku uczestników głośnym okrzykiem „Osu” , przyjmując pozycję zasadniczą „fudo-dachi”.6. Ukłony (oddawanie honorów) są zewnętrzną oznaką dyscypliny, kultury osobistej i wzajemnego poszanowania.7. Bezpośrednio przed rozpoczęciem treningu, uczestnicy (uczniowie), ustawiają się w szeregi według posiadanych stopni od prawego, twarzą w kierunku instruktora. W przypadku równych stopni obowiązuje zasada senioratu (decyduje data wcześniejszego zdania egzaminu na stopień kyu/dan, pełniona funkcja lub oczywista różnicy wieku między uczestnikami).8.W trakcie całego treningu, obowiązuje cisza i podporządkowanie uczestników komendom i poleceniom instruktora prowadzącego trening.9. Na komendę „seiza” (usiądźcie) wszyscy siadają, przyklękując najpierw na lewe, a potem na prawe kolano, siadają pośladkami na piętach, a zaciśnięte pięści kładą na pachwinach, ręce mają lekko ugięte w łokciach. Plecy trzymają wyprostowane, kolana rozchylone na szerokość barków.10. Prowadzący trening instruktor siada naprzeciw rzędu. Asystent instruktora lub najstarszy stopniem uczeń („Senpai”), w ramach ceremonii, wydaje komendy, rozpoczynające lub kończące trening.11. Na komendę „Mokuso”" uczestnicy zamykają oczy i spokojnie oddychając, przygotowują się do udziału w treningu. Na komendę „Mokuso-yame” uczestnicy otwierają oczy. Następnie instruktor obraca się o 180 stopni twarzą do uczestników, wtedy prowadzący ceremonię podaje komendę: „Kancho, Sensei lub Senpai- ni- rei” (ukłon dla instruktora z użyciem tytułu, posiadanego przez instruktora). Wtedy wszyscy kłaniają się instruktorowi, kładąc pięści, kostkami skierowanymi do ziemi, z głośnym okrzykiem „Osu” !12. Po ceremonii otwarcia, uczestnicy treningu czekają na polecenie instruktora.13. Osoba spóźniona, po wejściu na salę, siada w pozycji „seiza” i czeka na decyzję instruktora. Siadać należy twarzą do ściany przy wejściu.14. Do instruktora nie wolno zwracać się po imieniu. W zależności od posiadanego przez niego stopnia, zwracamy się do niego używając odpowiedniego tytułu w języku japońskim.15. Instruktor posiadający stopień mistrzowski to „Sensei” (nauczyciel). Do posiadacza wyższego stopnia uczniowskiego należy zwracać się per „Senpai”.16. Rozmawiając z instruktorem lub posiadaczem starszego stopnia należy stać w pozycji zasadniczej („fudo-dachi”). Przed i po każdej rozmowie należy ukłonić się z użyciem słowa „Osu”! 17. Przed i po każdym wspólnym ćwiczeniu lub walce, należy ukłonić się partnerowi.18 . W czasie treningu nie wolno opuszczać sali bez zezwolenia instruktora.19. Po zakończeniu treningu, wychodząc z sali, należy przepuścić przodem instruktora i posiadaczy starszych stopni. Tą samą zasadę stosuje się w szatni, umywalni i na całym terenie Dojo.20. W czasie treningu osobom w ubraniach cywilnych nie wolno przebywać na terenie Dojo, za wyjątkiem gości zaproszonych przez instruktora.21. Nie należy przynosić na trening wartościowych rzeczy. Za pozostawienie ich w szatni, pełne ryzyko i konsekwencje ponosi ich właściciel.22. Palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków i środków dopingujących na terenie Dojo, jest surowo zabronione.                                                                                              

 

§ 28.

 

 1. Instruktorzy odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci trenujących na sali gimnastycznej tylko od momentu rozpoczęcia zajęć, do ich zakończenia, a rodzice/opiekunowie zobowiązani są dostarczyć przed i odebrać dziecko punktualnie po zakończeniu zajęć. 2. Instruktor nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci po zakończeniu zajęć lub w sytuacji, kiedy rodzic lub opiekun samowolnie wpuści dziecko na salę gimnastyczną, bądź pod nieobecność instruktora.

 

§ 29.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Zarządu UKS.